Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Ogłoszenie

kwi 7, 2011
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie przypomina właścicielom zwierząt domowych o odpowiedzialności za swoich podopiecznych.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Miasta Lubartowa mówi między innymi :

 1. w § 15 – Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiazane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniajacych ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaconych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
 2. w § 16 ust.
  2 a) stały i skuteczny dozór;
  2 c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci itp.
  2 d) zwolnienie z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przezna-czonych (poza psami ras uznawanych za niebez-pieczne).
  2 e) natychmiastowe usuwanie przez właściceli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przezna-czonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
  2 f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

 Każdy mieszkaniec może i powinien zgłaszać do Straży Miejskiej przypadki nie stosowania się właścicieli zwierząt domowych do obowiązujacego Regulaminustrony internetowe lublin